Porównywarka drabinek gimnastycznych została stworzona z myślą o osobach aktywnych fizycznie, którzy również w domu chcą stworzyć odpowiednie warunki do regularnych ćwiczeń. Dzięki serwisowi drabinki.pl mają Państwo możliwość wybrać dla siebie sprzęt sportowy w oparciu o szczegółowe dane techniczne i opisowe, które my testujemy, sprawdzamy i udostępniamy dla każdego modelu drabinki gimnastycznej czy dodatkowych akcesoriów gimnastycznych. Już w niedługim czasie w serwisie drabinki.pl zostaną przedstawione i opisane wszystkie dostępne na polskim rynku drabinki gimnastyczne znanych i renomowanych producentów.

W naszym poradniku doradzimy Państwu na co zwracać uwagę przy zakupie drabinki gimnastycznej, jak dobrać dodatkowe akcesoria i materac gimnastyczny do wybranej drabinki. Nasz specjalista ds. rehabilitacji i fizjoterapii opowie jakie ćwizenia warto regularnie wykonywać na drabince, aby zapobiec wadom postawy u dziecka i profilaktycznie, zawczasu zadbać o młody kręgosłup.

Przedstawimy Państwu jakie pomysły na urządzenie pokoju dziecięcego z wykorzystaniem drabinki gimnastycznej mają nasi klienci czy współpracujący z nami dekoratorzy wnętrz. Zapraszamy do zakładki PORADNIK.

drabinki gimnastyczne

Zanim przystąpimy do wyboru drabinki gimnastycznej, należy:

1. Wymierzyć wysokość sufitu w pokoju, w którym planujemy zamontować drabinkę gimnastyczną. Dokładna wysokość pokoju jest szczególnie ważna, jeśli planujemy montaż drabinki rozporowej ustawianej pomiędzy podłogą a sufitem.

2. Upewnić się, czy mamy sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych czy też nie. Sufit podwieszany jest przeszkodą dla montażu drabinki rozporowej.

3. Wyobrazić sobie jak chcemy ustawić drabinkę i jak zagospodarować przestrzeń w pokoju? Drabinkę rozporową przykładowo można ustawić równolegle, prostopadle do ściany bocznej, przy łóżku piętrowym dzieci albo centralnie na środku pokoju – możliwości jest wiele! Należy pamiętać jednak, aby zachować bezpieczną odległość od ścian i mebli oraz odpowiednio zabezpieczyć podłogę.

4. Ustalić, kto będzie ćwiczył na drabince. Dziecko doceni wszelkie akcesoria gimnastyczne typu kółka, lina, trapez. Z kolei osoba nastoletnia czy dorosła zadowoli się drabinką gimnastyczną wyposażoną w poręcze i drążek.

5. Wymierzyć jakiej szerokości drabinkę chcemy i możemy zakupić? Należy pamiętać, że niejednokrotnie szerokość szczebli drabinki nie jest jednoznaczna z całkowitą szerokością danego zestawu gimnastycznego. Elementy mocujące bądź dodatkowe akcesoria mogą wystawać poza drabinkę gimnastyczną.

6. Zdecydować jaką drabinkę chcemy – montowaną rozporowo czy przyściennie? Często polecamy naszym klientom drabinki rozporowe, gdyż wybrane modele sięgają wysokości nawet 3,25 m i pozwalają w pełni zagospodarować przeznaczoną pod drabinkę przestrzeń. Drabinki rozporowe nie wymagają wiercenia ścian i są łatwe w późniejszym przeniesieniu na nowe miejsce. Drabinka przyścienna natomiast może być bezproblemowo zamontowana w pokoju z podwieszanym sufitem. Należy zwrócić uwagę na modele drabinek, które jednocześnie pozwalają na montaż zarówno przyścienny jak i rozporowy.

drabinki konkurs
REGULAMIN KONKURSU
„Rok Małpy”
(dalej „Regulamin”)
 

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Rok Małpy” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Alina Daribazaron, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alina Daribazaron, zarejestrowaną pod adresem ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków, NIP 6772282935, REGON 360342530, wpisaną do Centralenj Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony produktowej http://malpiszon.pl/konkursy.
e. „Fanpage„ – podstrona Serwisu Facebook promująca działalność Organizatora oraz wykorzystywana do prowadzenia Konkursu i ogłaszania w formie postu jego szczegółowych warunków oraz wyników, utworzona oraz prowadzona zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook pod adresem www.facebook.com/drabinki.
f. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna w dowolnym wieku, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
g. „Regulamin” – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
h. „Nagrody” – 3 sztuki bonów o wartości 500,00 złotych brutto każdy (słownie: pięćset brutto) do wydatkowania w sklepie internetowym http://drabinki.pl w terminie do 31.12.2016 roku.
i. „Zgłoszenie” – czynność lub dzieło opisane w warunkach Konkursu zgłoszone przez Uczestnika i równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych o następującym brzmieniu „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
j. „Zwycięzca” – Uczestnik Konkursu wybrany przez Komisję Konkursową do otrzymania Nagrody.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji stron produktowych http://drabinki.pl oraz http://malpiszon.pl.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 01.02.2016 r. o godz. 9.00 i trwa do 21.02.2016 r. do godz. 19.00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Fanpage’u oraz Stron konkursowych http://malpiszon.pl/konkursy oraz http://drabinki.pl/wpisy/konkurs-rok-malpy/.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź fanpage’u firmy na Faceebook, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Konkurs może być odwołany przez Organizatora w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej został ogłoszony z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały Zgłoszenia.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a. Polubić Fanpage Organizatora (zostać fanem Fanpage’u).
b. W komentarzu na Fanpage’u pod ogłoszeniem Konkursu: „Wymień jakie artykuły zakupisz w sklepie drabinki.pl, jeśli wygrasz i uzasadnij dołączając zdjęcie lub komentarz.”
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi Zgłoszenie.
3. Po zakończeniu Konkursu spośród opublikowanych Zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 3 Uczestników, których nagrodzi.
4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 4 nie będą przyjmowane i publikowane.
6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania i usuwania Zgłoszeń, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
8. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie udziela zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie Zgłoszenia przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Zgłoszenia z Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. Po zakończeniu Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora, spośród Uczestników wybierze 3 Zwycięzców, w oparciu o subiektywne kryterium oceny. Każdy z 3 wybranych Zwycięzców otrzyma Nagrodę w postaci bonu o wartości 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych) do wydatkowania w sklepie internetowym http://drabinki.pl w terminie do 31.12.2016 roku.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W Konkursie zostaną przyznane 3 Nagrody.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 5
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§ 6
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Bright Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wolności 12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu
3. Nagrodzeni Uczestnicy są zobowiązani podać swoje dane osobowe Organizatorowi Konkursu dopiero po ogłoszeniu wyników Konkursu na Fanpage’u przesyłając je na adres e-mail biuro@malpiszon.pl.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu i wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na Facebook Fanpage’u firmy oraz wiadomości prywatne na Facebook w terminie 3 dni roboczych od momentu zakończenia trwania Konkursu, tj. najpóźniej w dniu 24.02.2016 r.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, miejscowość oraz adres e-mail najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać swoje dane osobowe na następujący adres e-mail: biuro@malpiszon.pl. Jednocześnie każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Fanpage’u firmy wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
3. Organizator wyda nagrody Zwycięzcom Konkursu przesyłając na podane przez Zwycięzców adresy e-mail bony w wersji elektronicznej zawierające kody promocyjne, które należy użyć podczas składania zamówienia w sklepie internetowym http://drabinki.pl.
4. Organizator wyśle bony do 3 dni roboczych od momentu przesłania przez Zwycięzcę danych osobowych zgodnie z § 8 ust. 2.
5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu e-mail podanego uprzednio w celu przekazania nagrody.
6. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności kodu promocyjnego zawartego na bonie i nieudostępniania oraz zabezpieczenia kodu przed dostępem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione kodem promocyjnym Zwycięzcy wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.
7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

§ 9
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
„konkurs „Rok Małpy”” na następujący adres: Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@malpiszon.pl przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronach konkursowych przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.