POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystając ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika i przysługujących mu w związku z tym uprawnieniach.
Niniejszy dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 1
DANE ADMINISTRATORA

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MAŁPISZON Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000870829, REGON 387566760, NIP 9452239951, z kapitałem zakładowym w kwocie 50 000,00 złotych w całości opłaconym.
2. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem danych w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: MAŁPISZON Sp. z o.o., ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Krakow (z dopiskiem „Dane Osobowe”)
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drabinki.pl
c) telefonicznie na numer telefonu podany w zakładce Kontakt

§ 2
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe, podane przez Użytkowników Sklepu Internetowego DRABINKI.pl, tj. imię nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa i numer NIP firmy przetwarzane są:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
b) w celu realizacji składanych przez Użytkowników zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego DRABINKI.pl
c) w celu rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zwrotu towaru)
d) w celu obsługi i zapewnienia działania Konta Klienta zakładanego przez Użytkowników w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl
e) w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań nadsyłanych przez Użytkowników.
2. W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych jest chęć wywiązania się z Umowy Sprzedaży, którą Użytkownik zawiera ze Sklepem Internetowym DRABINKI.pl dokonując zakupu.
3. Ponadto, dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl oraz informacje z Konta Klienta, są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa (np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe o wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych) bądź obowiązku wykazania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Sprzedający także przetwarza następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sklepu Internetowego DRABINKI.pl:
a) dane Użytkowników dotyczące dokonywanych przez nich zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami
b) dane Użytkowników podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na ich pytania, skargi lub sugestie
c) dane Użytkowników, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom.

§ 3
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający przekazuje dane Użytkowników podmiotom, które działają na jego zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, na ich uzasadnione żądanie, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Sprzedającego przed roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń przez niego.
2. Sprzedający udostępnia dane Użytkowników obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne, jeżeli Użytkownik zdecyduje się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów w celu realizacji płatności za Zamówienie.
3. Sprzedający nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

§ 4
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający zamierza przetwarzać dane osobowe Użytkowników przez okres obowiązywania Umowy Sprzedaży dotyczącej transakcji zakupu w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl, przy czym okres ten można przedłużyć o okres przedawnienia roszczeń Użytkownika lub Sprzedającego, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
2. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Konta Klienta, Sprzedający zamierza przetwarzać dane do momentu rezygnacji Użytkownika z Konta Klienta w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl. Okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń Użytkownika lub Sprzedającego, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
3. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla celów wywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), Sprzedający zamierza je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).
4. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę lub sugestię Użytkownika, a także określanie jakości naszych usług, Sprzedający zamierza je przetwarzać przez okres istnienia jego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że Użytkownik skorzysta ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a Sprzedający nie będzie mógł wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec praw Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 4
TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy DRABINKI.pl danych osobowych Użytkownicy mają następujące prawa:
a) prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii
b) prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych Użytkownika
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jeśli np. uzna on, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika
e) prawo do przenoszenia danych w powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
f) prawo do sprzeciwu wobec marketingu
g) prawo do przeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
i) prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową
2. Aby skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw, należy skontaktować się ze Sprzedającym na podane w § 1 pkt. 2 dane kontaktowe. Użytkownik może samodzielnie edytować dane osobowe podane na Koncie Klienta (zakładka „Moje konto”). Użytkownik może również zwrócić się do Sprzedającego z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@drabinki.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl.
3. Skarga do organu nadzorczego: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO.

§ 5
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić Sprzedającemu świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość Użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl.
2. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji Konta Klienta Sklepu internetowego DRABINKI.pl, uniemożliwi rejestrację Konta Klienta.

§ 6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać o:
a) ustanowieniu loginu i hasła do Konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie
b) wylogowaniu się ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl po zakończonych zakupach. Wylogowanie ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego DRABINKI.pl
c) zachowaniu loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim
d) korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów
e) korzystaniu ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz
f) do usuwania historii przeglądanych stron i niezapisywania haseł, jeśli Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl za pomocą obcego komputera.

§ 7
INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIE

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl na urządzeniu Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania czy zapamiętanie towarów dodanych do koszyka.
2. Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
3. W trakcie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego DRABINKI.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
4. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie:
a) pliki niezbędne do działania Sklepu Internetowego DRABINKI.pl – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego DRABINKI.pl, logowanie do Sklepu Internetowego DRABINKI.pl, nawigowanie po Sklepie Internetowym DRABINKI.pl, dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl jest niemożliwe
b) pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu Internetowego DRABINKI.pl. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji
c) pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl
d) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika
e) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzysta Użytkownik, ze Sklepem Internetowym DRABINKI.pl. Na stronie Sklepu Internetowego DRABINKI.pl działają wtyczki zintegrowane z mediami społecznościowymi, które umożliwiają udostępnianie informacji w mediach społecznościowych przez Użytkowników.
5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookie na jego urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, każdorazowym potwierdzaniu zapisania danego pliku, bądź usuwaniu plików z urządzenia każdorazowo po wizycie w Sklepie Internetowym. Należy pamiętać, że wykorzystywanie plików cookie może być niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego DRABINKI.pl.
6. W celu ochrony danych osobowych Sprzedający korzysta z połączenia szyfrującego. Dostęp do bazy danych Użytkowników Sklepu Internetowego DRABINKI.pl mają wyłącznie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora Danych.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Sprzedający poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://drabinki.pl/regulamin