REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 01.01.2018. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy DRABINKI.pl, którego Sprzedającym (zwany zamiennie Usługodawcą) jest firma MAŁPISZON Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000870829, REGON 387566760, NIP 9452239951, z kapitałem zakładowym w kwocie 50 000,00 złotych w całości opłaconym.

§ 1
DEFINICJE

(1) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
(2) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
(3) Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta.
(4) Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym.
(5) Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
(6) Produkt – Produkty prezentowane w sklepie internetowym, będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
(7) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego DRABINKI.pl
(8) Sklep Internetowy DRABINKI.pl – sklep internetowy dostępny pod adresem http://drabinki.pl.
(9) Sprzedający (Usługodawca) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego DRABINKI.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
(10) Termin dostawy – termin, w jakim Sprzedający przekaże zamówienie do wysłania.
(11) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku Kupującego oraz Ustawy w przypadku Konsumentów, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
(12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późń. zm.)
(13) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
(14) Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę Sklepu Internetowego DRABINKI.pl
(15) Wada fizyczna – niezgodność sprzedanej rzeczy z Umową Sprzedaży.
(16) Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość ze Sprzedającym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy DRABINKI.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Złożone przez Kupującego Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu umieszczonego w Sklepie Internetowym za określoną tam cenę.
2. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl jest:
a) poprawne złożenie Zamówienia
b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności
c) uzupełnienie niezbędnych danych Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres Kupującego (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz adres dostawy, jeśli inny niż adres Kupującego, uzupełnienie danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkty/y, ilość Produktów, kolor Produktów, dodatkowe cechy Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktów/ów, sposób płatności. W przypadku Kupujących niebędących osobami fizycznymi, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Kupujący na swoim Koncie Klienta w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl może wprowadzać zmiany w Zamówieniu, w tym anulować Zamówienie, do momentu jego wydania do realizacji czyli do momentu wydania kurierskiej firmie zewnętrznej.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:
a) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 i język JavaScript,
c) włączona obsługa plików cookies w przeglądarce.
5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Produktu do miejsca wskazanego przez Kupującego.
6. Do każdej dostawy Produktu realizowanej w ramach danego Zamówienia, zostanie dołączony dowód sprzedaży.

§ 3
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje podane na stronach Sklepu Internetowego, w tym informacje o Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym DRABINKI.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok:
a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta
b) po zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już Konto Klienta w Sklepie
c) bez zalogowania i rejestrowania się
3. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący jest informowany o cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, o kosztach jego dostawy, o sposobach i terminie płatności, jak również sposobach i terminie dostawy.
4. Kupujący składa Zamówienie po zapoznaniu się z informacjami wskazanymi w ust. 3, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej oraz informacjami określonymi w treści Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, a następnie wyraża wolę związania się Umową Sprzedaży klikając przycisk „Kupuję i Płacę”.
5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
6. Przekazanie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Realizacja Zamówienia zależy od dostępności Produktu/ów. W przypadku trudności z dostawą wybranego Produktu/ów, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Kupującego o możliwości zamówienia Produktu/ów zastępczych. Jeśli Kupujący nie jest zainteresowany Produktem/ami zastępczymi, Sprzedający zwraca wszelkie poniesione przez niego koszty.

§ 4
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w Deutsche Bank Polska S.A. 11 1910 1048 2124 0168 9412 0001
b) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Allegro
d) Płatności elektroniczne za pośrednictwem firmy Przelewy24
e) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24

§ 5
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa zamówionego Produktu/ów ogranicza się do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów UE i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
2. Koszty dostawy Produktu do Kupującego zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
3. Dostępne sposoby dostawy lub odbioru Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym:
a) Przesyłka kurierska (przedpłata)
b) Przesyłka kurierska (pobraniowa)
4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi standardowo do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 dni roboczych.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od:
a) dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego w przypadku płatności przelewem
b) dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem.
6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego z powodu braku zamówionego Produktu, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia.
7. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia.

§ 6
REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad, o których Sprzedający poinformował Kupującego przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Kupującego są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w sczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Reklamacja, w tym też zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może zostać złożona przez Kupującego na przykład:
a) pisemnie na adres: MAŁPISZON Sp. z o.o., ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drabinki.pl
4. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Kupującego następujących danych:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz
c) danych kontaktowych składającego reklamację.
W/w wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego na adres MAŁPISZON Sp. z o.o., ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa wyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji Kupującego.

§ 7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres: MAŁPISZON Sp. z o.o., ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drabinki.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja i zwrot”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży)- od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres MAŁPISZON Sp. z o.o., ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, które zobowiązany jest ponieść Konsument:
a) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
b) w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta i jego zindywidualizowanych potrzeb, m.in na przykład materace gimnastyczne szyte na wymiar indywidualny lub nietypowe ścianki wspinaczkowe wykonywane na zamówienie czy inne produkty wykonywane na zamówienie Konsumenta.

§ 8
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
3. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
2. W wypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. W razie przesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.
6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 2.000,00 zł złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sklep Internetowy DRABINKI.pl określone zostały w Polityce prywatności Sklepu Internetowego DRABINKI.pl.
2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.
3. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.